Algemene voorwaarden

Leren In Een Flits

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van; Leren In Een Flits

Gevestigd te Sint Jansklooster, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle op 01-10-2015 onder nummer 85603759

1. Algemeen

A. Onder opleidingen worden in deze voorwaarden de praktijklessen verstaan

B. Onder cursist wordt in deze voorwaarden verstaan: ieder natuurlijke persoon, die deelneemt aan de praktijklessen van Verkeersschool Leren In Een Flits

2. Inschrijving

A. De cursist kan zicht uitsluitend inschrijven door gebruik te maken van het door Leren In Een Flits verstrekte inschrijfformulier. Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Leren In Een Flits geretourneerd te worden

B. Inschrijving heeft plaatsgevonden op het moment dat het door de cursist ondertekende inschrijfformulier is ontvangen

C. Indien voor inlevering van het ingevulde inschrijfformulier de lessen van de betreffende opleiding al zijn aangevangen wordt de inschrijving geacht tot stand te zijn gekomen bij aanvang van de eerste les

D. Inschrijving kan voor 1 opleiding plaats vinden

E. Leren In Een Flits behoudt zich het recht voor om haar motiverende redenen toelating tot een opleiding te weigeren

3. Betaling

A. Het verschuldigde opleidingsgeld mag door middel van de ideal link (door u ontvangen in uw mail)  voldaan worden. In overleg mag dit in termijnen -voor in termijnen te betalen rekenen wij €15,00 verwerkingskosten- (voor maximaal 3 termijnen) waar u gebruik van zult maken, mits dit schriftelijk bevestigd wordt inclusief uw persoonlijke gegevens via het mail adres info@lerenineenflits.nl. Na de 2e herinnering rekenen wij € 20,00 administratiekosten.

B. Indien niet aan de betalingsverplichting is voldaan, is de cursist zonder nadere aankondiging daartoe in gebreke. Indien de cursist in gebreke is dient hij aan Leren In Een Flits alle kosten welke betrekking hebben op het incasseren van de vordering, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijke kosten, te vergoeden. De buitenrechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van €100,00 alles vermeerderd met de daarover verschuldigde BTW.

4. Aansprakelijkheid

A. Leren In Een Flits sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de Wet is geregeld.

B. Indien Leren In Een Flits ten gevolge van overmacht moet afwijken van de opgegeven cursusdata, zal Leren In Een Flits zich volledig inzetten voor een deugdelijk oplossing. Indien dit door geval van overmacht niet lukt, is Leren In Een Flits niet aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade zoals gemaakte reiskosten en niet gewerkte uren.

C. Leren In Een Flits is niet aansprakelijk voor het niet tijdig behalen en het niet met goed gevolg afleggen door de cursist van de benodigde certificaten, respectievelijk toetsen en het, al dan niet ten gevolgde daarvan, niet tijdig of met goed gevolg kunnen deelnemen aan een (praktijk)-examen.

D. Leren In Een Flits is niet aansprakelijk voor lichamelijk of materiele schade die een cursist als gevolg van een ongeval gedurende de lesuren leidt, tenzij de verzekering van Leren In Een Flits dekking biedt en de schade niet onder het eigen risico van Leren in Een Flits valt.

5. Verplichting cursist

A. De cursist is gedurende de looptijd van de cursus verplicht adreswijzigingen minimaal twee weken voor ingang van de adreswijziging schriftelijk door te geven aan Leren In Een Flits (gaarne via een whats-app ter attentie van het telefoonnummer 06-46261104)

B. De cursist verklaart enerzijds dat hij de wettelijke minimum leeftijd voor het onder toezicht besturen van de auto minimaal de 16,5jaar heeft bereikt en anderzijds dat hem bij rechterlijke uitspraak de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen niet is ontzegd, noch dat zijn rijbewijs is ingevorderd.

C. De cursist is gedurende de lesuren verplicht zijn geldige identiteitsbewijs bij zich te dragen, en is daar zelf verantwoordelijk voor.    

6.  Annulering / Herroepingsrecht

Annulering 
a. Bij annulering van een opleiding of les is het volledige opleidingsgeld verschuldigd, tenzij hieronder anders is bepaald. Bij het annuleren van de rijopleiding worden €35,- administratiekosten in rekening gebracht.
b. Annulering van een praktische (rij)les dient telefonisch plaats te vinden.
c. Voor geannuleerde praktische lessen wordt geen opleidingsgeld berekend indien annulering heeft plaatsgevonden uiterlijk 48 uur op werkdagen, voor aanvang van de betreffende les. Bij annulering binnen de aangegeven tijd is het volledige lesgeld verschuldigd, tenzij er in die periode sprake is van overlijden van bloed- en aanverwanten van cursist tot in de tweede graad of een spoedopname van cursist in het ziekenhuis, waarvan op het eerste verzoek van Verkeersschool Leren In Een Flits bewijs overlegd dient te worden.

7. Klachten/Geschillen/Toepassingsrecht

A. Klachten kunnen telefonisch vanaf 21.00uur of schriftelijk per brief of per mail door cursisten worden ingediend bij de eigenaresse van Leren In Een Flits.

B. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

8. Geheimhouding/Vertrouwelijkheid

A. Onder vertrouwelijk informatie in deze algemene voorwaarden wordt in ieder geval gerekend

* Informatie en gegevens welke vallen onder Wet bescherming

Persoonsgegevens;

*Informatie welke door wet- en regelgeving – bijvoorbeeld in verband met staatsveiligheid, beroeps- en / of bedrijfsgeheim- als vertrouwelijk wordt aangemerkt;

*Informatie welke uitdrukkelijk als vertrouwelijk door 1 der partijen is aangemerkt;

A. Informatie waarop intellectuele eigendomsrechten van partijen rusten;

* Informatie waarvan partijen het vertrouwelijk karakter moeten inzien.

B. Partijen verplichten zich om alle vertrouwelijke informatie, welke zij van de andere partij ter beschikking heeft gekregen, slechts te gebruiken voor zover dat voor de uitvoering van hun uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen redelijkerwijs noodzakelijk is.

C. Geen van beide partijen zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ander partij informatie zoals bedoeld in dit artikel aan derden ter beschikking stellen of benutten buiten het bereik van de overeenkomst

D. Partijen zullen hun personeel en of door hen in te schakelen derden ter beschikking stellen of benutten buiten het bereik van de overeenkomst.

E. Partijen zullen hun personeel en of door hen in te schakelen derden verplichten deze geheimhouding- en non usus bepalingen na te (doen) leven.

F. Leren In Een Flits draagt er zorg voor dat de vertrouwelijke informatie van de cursist zo goed als redelijk mogelijk is beveiligd wordt ten toegang door onbevoegde derden.

Heeft u of heb jij vragen en/of opmerkingen? mail ons gerust info@lerenineenflits.nl of stuur een bericht via de Whatsapp button in uw scherm